สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การบ่งชี้ความรู้

การบ่งชี้ความรู้

  1. แต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าประชาคมอาเซียน ตามคำสั่งสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ที่ 50/2557  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
  2. จัดการประชุมคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าประชาคมอาเซียน เพื่อทบทวน คัดเลือก กำหนดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
    1. ประชุมคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557  ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เพื่อรับทราบคำสั่งในการจัดการความรู้ภายในองค์กรตามดำริกรมศุลกากร พร้อมกำหนดแนวทางจัดทำแผนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของ ศภ.4 คณะทำงานฯ นำเสนอหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในการจัดทำ KM และลงมติคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ จากนั้น แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม จัดทำข้อมูล
    2. ประชุมคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของ ศภ.4 และจัดทำแบบฟอร์มองค์ความรู้ และแผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 และแผนที่ 2 ที่ประชุมพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดในหัวข้อต่างๆ เช่น ตัวชี้วัด เป้าหมาย เป็นต้น
    3. ประชุมคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงเอกสารองค์ความรู้เรื่อง การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ฯ บนเว็บไซต์สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และจัดทำเป็นรูปเล่มมอบให้ด่านศุลกากรใน ศภ.4
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:34:28
จำนวนผู้เข้าชม : 638
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร