สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง 'การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว'

การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ตามอนุมัติ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และกรมฯ มีดำริให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นเทคนิคเฉพาะด้านงานศุลกากรให้เป็นระบบ ไม่สูญหาย และสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ประกอบกับเพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ จึงได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง ?การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทาง นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว? โดยมีรายละเอียดดังนี้

การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการลักลอบนำเข้ารถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายทางด่านพรมแดนต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีราคาแพง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้นำเข้าปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้า บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานหรือมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบรถยนต์น้อย ระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น ทำให้ผู้ลักลอบนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายมีช่องทางในการลักลอบสะดวกมากขึ้น ซึ่งปัญหาการลักลอบนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายนี้ ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลดปัญหาการลักลอบนำเข้ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงจำเป็นต้องร่วมกันแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ จึงได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง ?การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว? ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:26:39
จำนวนผู้เข้าชม : 1,363
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000 ต่อ 20-5044
อีเมล์ : cosciisoft@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร