สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การวางประกันค่าอากร

การวางประกันค่าอากร 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
  การวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา
 1. ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากร เพื่อยื่นขอวางประกัน เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรภาษี หรือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ำประกันหรือหนังสือสัญญาประกันในกรณีประกันตนเองของหน่วยราชการ ได้ ณ หน่วยการเงิน
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินได้รับวางประกันแล้ว จะสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงินเพื่อมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้วางประกันทันที
 3. หนังสือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ำประกันและ/หรือหนังสือสัญญาประกันตนเองของหน่วยราชการ ให้หน่วยงานบัญชีและอากรเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือค้ำประกัน
 4. โดยใบเสร็จรับเงินมีรายการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, เลขที่ชำระอากรหรือเลขที่วางประกันหรือเลขที่ยกเว้นอากร, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อผู้นำของเข้าผู้ส่งของออก, เลขที่ใบขนสินค้า และรายการภาษีที่ชำระ เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 16:17:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร