สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การคืนเงินอากรทั่วไป

การคืนเงินอากรทั่วไป 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  แบบ กศก.107
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. ยื่นคำขอคืนเงินอากร กศก.107 ต่อเจ้าหน้าที่รับชุดคำขอคืนเงินอากร
 2. เจ้าหน้าที่รับชุดคำขอ ตรวจสอบข้อมูลและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบชุดคำขอ โดยออกเอกสารแบบ กศก.110 ให้ไว้เป็นหลักฐาน
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชุดคำขอคืนอากร ตรวจสอบข้อมูลตามใบขนสินค้าขาเข้า
 4. เสนอขออนุมัติคืนเงินอากร ตามสิทธิ์ที่ได้รับคืนเงินอากรต่อผู้มีอำนาจอนุมัติชุดคำขอตามวงเงินที่ได้รับคืน
 5. ผู้มีอำนาจอนุมัติชุดคำขอ อนุมัติคืนเงินอากร พร้อมออกเลขที่ใบสั่งจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์
 6. เงินค่าอากรที่ได้รับอนุมัติให้คืนจะเข้าบัญชีธนาคารของ ผู้ยื่นคำขอคืนเงินอากรที่แจ้งไว้กับกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  แบบ กศก.107
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 16:20:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร