สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำยานพาหนะเข้า-ออกชั่วคราว

การนำยานพาหนะเข้า-ออกชั่วคราว 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
  ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ต้นฉบับทะเบียนรถหรือสำเนาทะเบียนรถที่เจ้าของรับรองความถูกต้อง
 2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (BORDER PASS)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน( ID CARD )
 4. กรณีผู้นำเข้าไม่ใช่เจ้าของรถ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถด้วย
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 • รถยนต์ต่างประเทศ
 • ขาเข้า
  ผู้นำเข้า นำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อจัดทำใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ณ ด่านพรมแดน
  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบยานพาหนะผ่านแดน พร้อมจัดทำใบขน ฯ มอบให้ผู้นำเข้าลงลายมือชื่อขอประกันตนเองและรับรองความถูกต้องในใบขน ฯ
  2. ผู้นำเข้านำรถพร้อมใบขน ฯ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดนตรวจสอบ
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อในใบขนฯ แยกต้นฉบับใบขนฯ เก็บไว้ มอบสำเนาใบขน ฯ ให้ผู้นำเข้าไว้เป็นเป็นหลักฐานการนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร
  ขาออก
  1. นำรถออกต้องยื่นสำเนาใบขนสินค้าพิเศษ ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกให้ในขณะนำรถเข้า พร้อมนำยานพาหนะมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบ
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าถูกต้องจะลงลายมือชื่อในสำเนาใบขน ฯ และให้ผู้ที่นำยานพาหนะออกลงนามในสมุดบัญชีแล้วปล่อยรถออกไป นอกราชอาณาจักร
  3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตัดบัญชีรถนำกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ในระบบยานพาหนะผ่านแดน
 • รถยนต์ของไทย
  1. ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติเช่นเดียวกับรถยนต์ต่างประเทศโดยอนุโลม
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 09:50:19
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร