สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

พิธีการ X-Ray สินค้า

พิธีการ X-Ray สินค้า

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาออก และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. เจ้าหน้าที่คัดเลือกตู้รถสินค้าหรือยานพาหนะอื่นๆ ที่สงสัยหรือติดเงื่อนไขความเสี่ยง (Profile) รวมถึงที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (กรณีมีเหตุอันควรสงสัย)
 2. ลงทะเบียนใบขนฯ(แบบ ศ.บ.1)
 3. ผู้นำเข้า/ส่งออกนำใบขนฯและเอกสารประกอบ พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์มายังหน่วยเอกซเรย์
 4. หน่วยเอกซเรย์ ทำการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่นำรถคอนเทนเนอร์, รถสินค้าและยานพาหนะอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสอบเข้าจอดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
  2. เจ้าหน้าที่ทำการสแกนเอกสารต่าง(ใบขนฯและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
  3. ทำการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอกซเรย์ แจ้งผลการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์โดย
   • กรณีไม่พบสิ่งผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบว่า ?ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วปกติ? เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยสินค้าจะได้สั่งปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรต่อไป
   • กรณีพบสิ่งผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบว่า ?ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วเห็นควรให้เปิดตรวจตู้ หมายเลข??..? และพิมพ์ภาพถ่ายผลการเอกซเรย์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจปล่อย เพื่อใช้ประกอบการตรวจปล่อยสินค้า แล้วส่งใบขนสินค้าและเอกสารประกอบให้หน่วยงาน ตรวจปล่อย เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจปล่อยสินค้าแล้วให้บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบในแผ่นภาพถ่ายการเอกซเรย์ดังกล่าวเพื่อเจ้าหน้าที่เอกซเรย์จะได้นำมาบันทึกผลการตรวจสอบในระบบเอกซเรย์ต่อไป
  5. กรณีตรวจพบความผิดให้แจ้งหน่วยเอกซเรย์ทราบด้วย
 5. ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอื่นๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 09:55:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร