สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก

การนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) และหรือ บัตรผ่านแดน (BORDER PASS)
หลักเกณฑ์
 1. กรณีเงินตราต่างประเทศ
 2. ผู้เดินทางซึ่งนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 USD หรือเทียบเท่า ออกไปหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง
 3. กรณีเงินตราไทย
 4. ผู้เดินทางสามารถนำติดตัวเดินทางออกไปประเทศมาเลเซียได้ไม่เกินคนละ 500,000 บาท ในกรณีนำเข้าสามารถนำเข้าได้ไม่จำกัดมูลค่า
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • กรณีเงินตราต่างประเทศ
  • ผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดในแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ ณ จุดรับแจ้งที่ด่านพรมแดน ฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจนับจำนวนเงินต่อหน้าผู้สำแดง เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงตามสำแดงให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ชื่อ ตำแหน่ง และเลขรหัสบุคลากร ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนซ้ายของแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ มอบสำเนาให้ผู้สำแดงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กรณีเงินตราไทย
  1. ผู้เดินทางที่นำเงินตราไทยออกไปมาเลเซีย มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และนำหลักฐานการได้รับอนุญาต (ธต.5) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะที่ผ่านด่านศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 10:01:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร