สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การส่งของออกทางอากาศยาน

การส่งของออกทางอากาศยาน 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรณีส่งออกทางท่าอากาศยาน
 5. A.T.A CARNET กรณีนำหรือส่งออกทางท่าอากาศยาน
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งของออกทางอากาศยาน
 1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทุกรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
 2. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกำหนดไว้เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า
  1. กรณีของขาออกที่มีคำสั่ง "ยกเว้นการตรวจ" เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล ใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสาร เมื่อถูกต้องครบถ้วนจะบันทึกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Matching)
  2. กรณีของขาออกที่มีคำสั่ง "ให้เปิดตรวจ" เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารพิกัด ราคาและของให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องกำหนด พิกัด อัตราศุลกากร และการกำหนดราคาศุลกากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องกันจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยแล้วให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนนำหลักฐานยื่นต่อคลังสินค้าขาออกของบริษัทการบินไทย จำกัด เพื่อส่งสินค้าขาออก
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวง
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 ตุลาคม 2559 09:24:03
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร