สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Bureau 4
 

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 10 เข้าชมวันนี้
 • 681 เข้าชมเดือนนี้
 • 25,767 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1014 โทรสาร 0-743-07042
email : 75000000@customs.go.th

การติดต่องานการเงินและการคลัง

การติดต่องานการเงินและการคลัง

สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

  45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

งานการเงินและบัญชี ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
 1. การรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากรและรายได้ทุกประเภท
 2. การคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร กรณีค้ำประกันเงินสดและหนังสือค้ำประกัน
ขั้นตอนการรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากร และรายได้ทุกประเภท
 1. ผู้มาติดต่อยื่นเอกสารเลขที่ใบขนสินค้าหรือเอกสารอื่น เพื่อขอชำระเงินพร้อมเงินสด หรือเช็ค หรือบัตรภาษี หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน
 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบใบเสร็จรับเงินแก่ผู้มาติดต่อไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร
 1. ขอรับหนังสืออนุมัติคืนค้ำประกันจากงานพิธีการด่านศุลกากร
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติถอนเงินประกันซึ่งนำฝากคลังจังหวัด (กรณีวางประกันเงินสด)
 3. แจ้งผู้มาติดต่อรับคืนเงินค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 4. คืนเงินค้ำประกันด้วยเช็ค หรือหนังสือค้ำประกันแก่ผู้มาติดต่อ แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือ นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม 2560 09:32:19
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-311-014
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร