สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 18 เข้าชมวันนี้
 • 855 เข้าชมเดือนนี้
 • 42,521 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

การนำของถ่ายลำทางบก

การนำของถ่ายลำทางบก 
สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. คำร้องขอปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าถ่ายลำ
 2. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 3. บัญชีสินค้า แบบ ศ.บ. 1 ( CAR MANIFEST )
 4. INVOICE และ PACKING LIST
 5. สัญญาทัณฑ์บน ของผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำได้ หรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีดำเนินการแทนผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
 7. ใบขนสินค้าขาออกของประเทศมาเลเซีย
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 • ท่าต้นทาง
  1. ลงทะเบียนรับคำร้องขออนุญาตถ่ายลำสินค้า พร้อมใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9) และเอกสารประกอบ
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมบันทึกเสนออนุมัติ
  3. ทำสัญญาทัณฑ์บนหรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
  4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล CAR MANIFEST และข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายลำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
  5. เจ้าหน้าที่บันทึกตัดบัญชี (ต้นทาง) โดยระบบจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ให้โดยอัตโนมัติ
  6. ตรวจสอบจำนวนหีบห่อ เครื่องหมาย เลขหมาย และมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว (กศก.) (กรณีมีการสุ่มตรวจ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้ตรวจโดยใช้เครื่อง X-Ray)
  7. เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการตรวจปล่อยสินค้าถ่ายลำและการส่งมอบสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
  8. ด่านศุลกากรต้นทางออกหนังสือแจ้งการขนย้ายสินค้าถ่ายลำให้หน่วยงานปลายทางทราบ
  9. ส่งมอบใบขนฯ พร้อมสินค้าให้กับผู้ขอถ่ายลำ เพื่อนำไปรับบรรทุก ณ หน่วยงานปลายทาง
 • ท่าปลายทาง
  1. ผู้ขอถ่ายลำยื่นใบขนสินค้าถ่ายลำ พร้อมกับสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนหีบห่อ เครื่องหมาย เลขหมาย และสภาพดวงตราตะกั่ว
  3. เจ้าหน้าที่ทำการรับบรรทุกสินค้าถ่ายลำ และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 16:08:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร