สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 16 เข้าชมวันนี้
 • 263 เข้าชมเดือนนี้
 • 52,576 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

พิธีการส่งของออก

การส่งของออกทางบก

พิธีการส่งของออกทางบก 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้นำออก/ตัวแทนออกของ ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 2. ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร)ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก
 3. ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า ผู้รับผิดชอบการบรรจุส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้าย สินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯ จะตอบกลับเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
 4. ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า เจ้าหน้าที่ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า เพื่อกำหนดสถานะของใบขนสินค้า ( เปิดตรวจ (0301) / รับบรรทุก (0309) ) กรณีใบขนสินค้าเปิดตรวจระบบจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตรวจให้โดยอัตโนมัติ
 5. ตรวจปล่อยสินค้า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจปล่อย (คลังสินค้า ) บันทึกผลการตรวจปล่อย
 6. รับบรรทุกสินค้า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีรับบรรทุก (ด่านพรมแดน) บันทึกรับบรรทุกสินค้า
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการ
 • ภาษีอากรที่ต้องชำระ
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

การส่งของออกทางเรือ

การส่งของออกทางเรือ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากรตากใบ
  ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด่านศุลกากรสิชล ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และ/หรือเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ณ ท่าเรือสงขลา(5701) หรืท่าที่จะส่งออก เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่านพิธีการฯ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
 2. ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร)ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ด่านศุลกากรสงขลา เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ข้อมูลใบขนฯ สถานะพร้อมตรวจปล่อย
 3. บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนกาขนย้ายของเข้ามาถึงสถานีรับบรรทุก
 4. ขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก/และตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า นำสินค้า พร้อมแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และใบชั่งน้ำหนักสินค้า (E.I.R) ยื่นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อทำการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า
  1. กรณียกเว้นการตรวจ นำสินค้าเข้าเขตรับบรรทุก และรับบรรทุกลงเรือ
  2. กรณีเปิดตรวจ นำสินค้าไปยังจุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
   1. หากถูกต้องตามสำแดงในใบขนนำสินค้าขาออก นำเข้าเขตรับบรรทุกและรับบรรทุกลงเรือ
   2. หากไม่ถูกต้องตามสำแดงในใบขนสินค้าขาออก ส่งดำเนินคดี
 5. การรับบรรทุกของส่งออกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติหลังจากแจ้งรายงานเรือออก
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

การส่งของออกทางรถไฟ

พิธีการส่งของออกทางรถไฟ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ผู้ส่งสินค้าออก ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า
 2. CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. รับใบกำกับการขนย้ายสินค้า CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
 2. ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Matching) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียดเลขตู้คอนเทนเนอร์ CONTAINER TALLY SHEET ( TRAIN LIST) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  • กรณียกเว้นการตรวจ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแถบ RTC
  • กรณีสั่งการเปิดตรวจ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตู้เพื่อตรวจสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์
 3. รับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (LOADING)
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการ
 2. ค่าภาษีอากร กรณีสินค้าต้องชำระค่าภาษีอากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

การส่งของออกทางอากาศยาน

การส่งของออกทางอากาศยาน 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรณีส่งออกทางท่าอากาศยาน
 5. A.T.A CARNET กรณีนำหรือส่งออกทางท่าอากาศยาน
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งของออกทางอากาศยาน
 1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทุกรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
 2. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกำหนดไว้เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า
  1. กรณีของขาออกที่มีคำสั่ง "ยกเว้นการตรวจ" เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล ใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสาร เมื่อถูกต้องครบถ้วนจะบันทึกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Matching)
  2. กรณีของขาออกที่มีคำสั่ง "ให้เปิดตรวจ" เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารพิกัด ราคาและของให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องกำหนด พิกัด อัตราศุลกากร และการกำหนดราคาศุลกากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องกันจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยแล้วให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนนำหลักฐานยื่นต่อคลังสินค้าขาออกของบริษัทการบินไทย จำกัด เพื่อส่งสินค้าขาออก
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวง
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร