สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

พิธีการเขตปลอดอากร

พิธีการเขตปลอดอากร (FREE ZONE) 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. กรณีการนำของเข้าไปในหรือออกจากเขตปลอดอากรในนามของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ผู้นำของเข้าหรือผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องแจ้งการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เขตปลอดอากรทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการผ่านพิธีการศุลกากร
 2. การผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
  1. การนำของเข้าเขตปลอดอากร ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อใช้ในเขตปลอดอากรที่เป็นของยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
   1. ให้ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง
   2. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและได้ตรวจปล่อยออกจากท่า ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่า ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  2. การนำของออกจากเขตปลอดอากร ของที่จะทำการปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อทำการ ขนย้ายไปยังท่า ที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นภาษีอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   1. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   2. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรไปยัง ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่จะทำการส่งของออก
  3. ของขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำของที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
   1. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรจัดทำข้อมูลการส่งข้อมูลใบขนสินค้า ขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด ก่อนการขนย้ายของดังกล่าวเข้าไปในเขตปลอดอากร ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากร (ใบขนฯD) โดยถือเป็นการยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินค้าขาออกต่อศุลกากรแล้ว
   2. การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากร การขนย้ายสินค้าไปยังเขตปลอดอากรให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแสดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าในเขตปลอดอากรที่กำกับของนั้นพร้อมเอกสารใบส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
   3. ในการตรวจสอบสินค้าที่จะนำผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจตรวจสอบของขาออกที่นำผ่านเข้าในเขตปลอดอากรเป็นครั้งคราว
   4. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการตัดบัญชีเพื่อรับบรรทุกของที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยอัตโนมัติ
  4. ของขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราช อาณาจักร หรือเพื่อโอนไปยังเขตปลอดอากรอื่น หรือสิทธิยกเว้นอากรอย่างอื่น
   1. ให้ผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอด
   2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร (ใบขนฯ C)
   3. การตรวจของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเข้าปลอดอากรต้องดำเนินการก่อนการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   4. นำของที่ตรวจสอบแล้วออกจากเขตปลอดอากรได้
  5. การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรโดยเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
   1. ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรซึ่งนำของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อนำเข้ามาในเขตปลอดอากรนั้น เป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด
   2. แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อขอชำระภาษีอากร ก่อนการบริโภคหรือนำของนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
   3. การตรวจสอบของให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   4. เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจพร้อมวันที่ ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
   5. ให้นำของที่ตรวจสอบแล้วไปบริโภคหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ ได้
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า หรือ
 2. ใบขนสินค้าขาออก หรือ
 3. ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือ
 4. ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:55:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร