สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจ

สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจ 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจไทย-มาเลเซีย ฉบับ พ.ศ. 2522 นี้ ทั้งสองประเทศ ตกลงจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority: MTJA) ขึ้นมาเพื่อสวมสิทธิและความรับผิดชอบแทนรัฐบาลของสองประเทศในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินใต้ทะเลและใต้ดินที่ไม่มีชีวิตในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมนี้เป็นเวลา 50 ปี ทั้งนี้ มีข้อกำหนดที่ทั้งสองประเทศจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมฯ ได้รับจากกิจกรรมที่ดำเนินไปในพื้นที่พัฒนาร่วมจะแบ่งปันโดยเท่าเทียมกัน
  2. เพื่อประโยชน์ในการใช้เขตอำนาจศาลทางอาญาของแต่ละประเทศ ให้ประเทศไทยมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่ครึ่งบนของพื้นที่พัฒนาร่วม และให้ประเทศมาเลเซียมีเขตอำนาจศาลทางอาญาในพื้นที่ครึ่งล่างของพื้นที่พัฒนาร่วม แต่การใช้อำนาจศาลทางอาญาดังกล่าวจะได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิและอธิปไตยของแต่ละฝ่ายในพื้นที่พัฒนาร่วม
  3. ถ้าภายใน 50 ปี ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจสำหรับเส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปได้ ก็ให้เลิกองค์กรร่วมนี้ แต่ถ้าไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็ให้ใช้บันทึกความเข้าใจฯ นี้ต่อไป
  4. รัฐบาลทั้งสองมีพันธะที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิเดิมของผู้ที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจากรัฐบาลแต่ละฝ่ายอยู่ก่อนที่จะมีบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ด้วย
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 10:55:10
จำนวนผู้เข้าชม : 5,518
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร