สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

บทบาทของกรมศุลกากร

บทบาทของกรมศุลกากร

กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรที่จะใช้พื้นที่พัฒนาร่วมให้สอดคล้อง และใช้ร่วมกับกฎระเบียบข้อบังคับของศุลกากรมาเลเซีย ในการนี้ได้มีการประชุมหารือกับศุลกากรมาเลเซีย เพื่อประสานงานและตกลงในรายละเอียดของเรื่องที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ดังนี้
  1. จัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการขึ้นในทั้งสองประเทศ กล่าวคือ ฝ่ายไทยได้จัดตั้งขึ้นที่ด่านศุลกากรสงขลา และฝ่ายมาเลเซียจัดตั้งขึ้นที่ด่านศุลกากรเคมามัน เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติพิธีการ รวมทั้งตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าผ่านประเทศของตนตามระเบียบพิธีการที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือในการส่งแบบฟอร์มใบขนสินค้า JDA 1 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี ให้อีกฝ่ายหนึ่งภายหลังจากที่ได้มีการตรวจปล่อยสินค้าไปแล้ว
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศุลกากรร่วม (Joint Customs Committee : JCC) โดยประกอบไปด้วยผู้แทนจากฝ่ายมาเลเซีย และผู้แทนจากฝ่ายไทยทำหน้าที่ประชุมหารือและประสานงานด้านศุลกากรในพื้นที่พัฒนาร่วม และมีสำนักงานศุลกากรร่วมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรร่วมฯ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
  3. ออกประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 22 /2541 (ทม. 1) เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541
  4. ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 127/2542 เรื่องสินค้าที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร สำหรับใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542
  5. ออกพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศุลกากรในพื้นที่พัฒนาร่วม
  6. ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2548 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

  7. อ้างอิงจาก "ศุลกากรกับการต่างประเทศ" ของ.นิตยา เที่ยงตรงภิญโญ พิมพ์ครั้งที่ 1, มกราคม พ.ศ. 2551 http://www.mtja.org/whatisjda.php

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 11:24:54
จำนวนผู้เข้าชม : 7,132
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร