สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายธนกฤต ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 67 เข้าชมวันนี้
 • 1,443 เข้าชมเดือนนี้
 • 75,313 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

พิธีการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

พิธีการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา
หลักฐานที่ต้องมาแสดง
  ใบขนสินค้า JDA
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการนำเข้า การส่งออก และการเคลื่อนย้ายของในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ให้ยื่นใบขนสินค้าได้ที่ด่านศุลกากรสงขลา
 1. การปฏิบัติพิธีการนำเข้า
  1. ผู้นำเข้า/ตัวแทน ยื่นใบขนสินค้า JDA 1 พร้อมสำเนา 4 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ คือ B/L, INVOICE, PACKING LIST และเอกสารจำเป็นอื่น ต่อหน่วยพิธีการศุลกากร เพื่อลงทะเบียนใบขนสินค้าในสมุดควบคุมใบขนฯ
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบรายละเอียดที่สำแดงในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบให้ตรงกัน
  3. ตรวจปล่อยของขาเข้า ณ ด่านศุลกากรสงขลา หรือแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมแล้วแต่กรณี
  4. การนำของเข้าทางท่าหรือที่อื่นที่มิใช่ด่านศุลกากรสงขลา ผู้นำของเข้าหรือผู้รับมอบอำนาจยื่น คำขออนุญาตขนย้าย พร้อมสำเนาจำนวน 2ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้า พร้อมสำเนาบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรับรองสำเนาบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เฉพาะรายการที่ขอขนย้าย
  5. ท่าหรือที่ที่นำของเข้า ออกเลขที่รับใบคำขออนุญาตขนย้ายเรียงลำดับก่อนหลังเป็นรายปีตรวจสอบรายการในคำขอฯ ให้ตรงกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ มอบสำเนา 1 ฉบับ เป็นใบสั่งปล่อยให้เจ้าของ โรงพักสินค้า และเก็บสำเนาอีก 1 ฉบับ ไว้
  6. เจ้าหน้าที่ ตรวจปล่อยสินค้า โดยตรวจสอบ เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ให้ตรงกับบัญชี สินค้าสำหรับเรือ แล้วมัดลวดประทับตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC.ที่ประตูคอนเทนเนอร์หรือรถตู้ทึบ หรือ มัดลวดโดยวิธีอื่นตามที่ร้องขอ
  7. มอบต้นฉบับคำขอฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้นำของเข้า ขนของไปยังด่านศุลกากรสงขลา โดยบรรจุและผนึกซองตามระเบียบ และให้ขนย้ายของไปยังด่านศุลกากรสงขลา โดยทางรถไฟ รถยนต์ หรือสายการบินภายในประเทศ ตามทางอนุมัติโดยไม่ต้องคุมส่ง
  8. เมื่อขนส่งของถึงด่านศุลกากรสงขลา ด่านฯ สงขลา จะตรวจสอบ ดวงตราตะกั่ว กศก. หรือ RTC หากอยู่ในสภาพเรียบร้อยให้ดำเนินพิธีการเพื่อนำของเข้าไปยังเขตพื้นที่พัฒนาร่วมได้
 2. การปฏิบัติพิธีการส่งออก
  1. ผู้ส่งออก/ตัวแทน ยื่นใบขนสินค้า JDA 2 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 4 ชุด และเอกสารประกอบ คือ INVOICE, B/L, PACKING LIST ใบรับรองปริมาณ และเอกสารจำเป็นอย่างอื่น ต่อหน่วยงานพิธีการเพื่อลงทะเบียนในสมุดควบคุมใบขนสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบรายการสำแดงในใบขนสินค้า และเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ตรงกัน และตรวจสอบกับใบรับรองปริมาณของที่ส่งออก
  3. ตรวจปล่อยของขาออกให้ตรวจ ณ ด่านศุลกากรสงขลา หรือแท่นขุดเจาะ แล้วแต่กรณี
 3. การปฏิบัติพิธีการเคลื่อนย้ายของจากไทยเข้าไปในพื้นที่พัฒนาร่วม
  1. ของที่เคลื่อนย้ายจากประเทศไทยเข้าไปยังพื้นที่พัฒนาร่วมให้ปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรสงขลา ด้วยแบบใบขนสินค้า JDA 3 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 4 ชุด และเอกสารประกอบ
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้า JDA 3 เช่นเดียวกับ JDA 1, 2
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้า JDA 1
 2. ใบขนสินค้า JDA 2
 3. ใบขนสินค้า JDA 3
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 16:54:48
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร