สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 23 เข้าชมวันนี้
 • 860 เข้าชมเดือนนี้
 • 42,526 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

การติดต่องานคดี

การติดต่องานคดี

สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

  45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เอกสารเกี่ยวกับคดี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ความผิดคดี ด้านพิธีการศุลกากร (สำแดงเท็จ, สำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร, ปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง,หรืออื่น ๆ)
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ส่งเรื่องให้งานคดีพิจารณา
 2. เจ้าหน้าที่คดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความผิด
 3. ผู้ประกอบการ, ผู้นำเข้า ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
  • ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากมี)
  • ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา (หากมี)
  • ตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง (หากมี)
 4. เจ้าหน้าที่คดี พิจารณาสั่งคดีตามเกณฑ์ระงับคดีที่กรมกำหนด เพื่อชำระค่าปรับและ/หรือชำระภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน
 5. กรณีคดีที่ไม่อาจรับทำความตกลงระงับคดีได้ด้วยเหตุอื่น หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านคดี เจ้าหน้าที่คดีรวบรวมพยานหลักฐานส่งดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีถึงที่สุด
ความผิดคดีด้านการลักลอบหนีศุลกากรหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบหนีศุลกากร
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด จับกุมผู้ต้องหาและของกลาง
 2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่อำนาจการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากกรณีผู้ต้องหาไม่ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลมีความประสงค์ระงับคดีในชั้นศุลกากร ชอบที่จะยื่นคำร้องขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรได้ตามเกณฑ์ ที่กรมกำหนด
 3. กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ตรวจพบความผิดและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางผู้จับกุมนำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งงานคดีด่านฯดำเนินการตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของกลาง
  ของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรต้องส่งมอบให้อยู่ในความอารักขาของพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งหมายถึงด่านศุลกากรที่ใกล้ที่สุดหรือด่านศุลกากรที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเก็บรักษาและดำเนินการจัดเก็บของกลางแทนกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือ นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม 2560 09:31:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร