สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Bureau 4
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 10 เข้าชมวันนี้
 • 239 เข้าชมเดือนนี้
 • 27,665 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1014 โทรสาร 0-743-07042
email : 75000000@customs.go.th

การติดต่อขอรับรองข้อมูล

การติดต่อขอรับรองข้อมูลในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  หนังสือขอรับรองเอกสารใบขนสินค้า ขาเข้า/ขาออก หรือหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของเรื่อง
ขั้นตอนการติดต่อขอรับรองเอกสาร
 1. ผู้มาติดต่อยื่นคำขอรับรองเอกสาร ต่อฝ่ายบริการศุลกากร
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเอกสาร เสนอนายด่านศุลกากร หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยพิธีการดำเนินการ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และสถานะข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก (0409)
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสาร
 5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงชื่อรับรอง
 6. ผู้มาติดต่อรับเอกสารที่จำลองเรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่าย
  ค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบแนบ ศ. 5
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 14:34:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-311-014
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร