สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำของเข้าทางบก

พิธีการนำของเข้าทางบก 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
  ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้นำเข้า/ตัวแทนออกของ ยื่น Car Manifest
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน จัดทำและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
 2. ชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี)
 3. ตัดบัญชีสินค้าเพื่อตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชีเพื่อตรวจปล่อย (0209 ) กับ CAR MANIFEST โดยอัตโนมัติ
 4. การตรวจปล่อยสินค้า
  1. กรณียกเว้นการตรวจ เมื่อชำระค่าภาษีอากรแล้ว/หรือยกเว้นค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบขนสินค้าที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และบันทึกส่งมอบ
  2. กรณีเปิดตรวจ เมื่อชำระค่าภาษีอากรแล้วเครื่องจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบขนสินค้าที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และผู้นำเข้า/ตัวแทนออกของจะนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสินค้า พบว่าถูกต้องตรงตามสำแดง จะบันทึกการตรวจและบันทึกส่งมอบ
 5. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนรับของนำเข้าจากอารักขาศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการ
 2. ค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:18:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร