สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำของเข้าทางอากาศยาน

การนำของเข้าทางท่าอากาศยาน 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)
 5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premiom Invoice) (ถ้ามี)
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
 7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 8. A.T.A. CARNET กรณีนำเข้าชั่วคราว
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า แคทตาล็อก
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงานการตรวจปล่อยของขาเข้า
 1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ยกเว้นการตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Green Line ) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น "ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ" โดยอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยเพื่อส่งมอบของให้ผู้นำของเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่าสำแดงครบถ้วนถูกต้องตรงกันแล้วจึงบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
 2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ให้เปิดตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบพิกัด ราคาและของ (Red Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวง
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2559 16:28:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร